ЕФЕКТ ЗІТКНЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУР (ІБЕРІЙСЬКИЙ АРЕАЛ У КЛЮЧІ ІСТОРИЧНОЇ ЕТНОЛІНГВІСТИКИ)

Автор(и)

  • Ніна Корбозерова доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Шевченка 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.36.16

Анотація

У статті окреслено період зародження та історичний розвиток іберійської латини доби римських, германських та арабських завоювань. З’ясовано різний ефект та наслідки від зіткнення римської та іберійської лінгвокультур, іберо-романської та германської лінгвокультур, іспанської та арабської лінгвокультур, що по-різному позначилося на подальшому соціально-політичному векторі розвитку народів півострова, в їхньому економічному та культурному житті, на долі їхніх мов. Запропоновано історичний, етнолінгвістичний та лінгвокультурологічний підходи дослідження.

______________

Література

  1. Алефиренко,Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка (Москва, Флинт, 2010).
  2. Заковоротная,М. В., Благородцева, Е. А. О роли языка в современных социальных трансформациях, доступ 2014//n/o-roli-yazyka-y-sovremennyh-sotsialnyh-transformatsiyah
  3. Кармин, А.С. Культурология (Санкт-Петербург, Лань, 2009).
  4. Кассирер, Э. Философия символических форм (Москва, Санкт-Петербург, Университетская книга, 2002), Т.
  5. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология (Москва, Гнозис, 2002).
  6. Новикова, Т.Б. «Заимствование лингвокультурных концептов (на материале английского и русского языков).» Автореф. канд. филол. наук, Волгоград, доступ02.19//Cheloveknauka.com/zaimstvovanie-lingvokulturyh-kontsrptov
  7. Селіванова, О.О. Сучасна лінгвістика: Напрями та проблеми (Полтава, Довкілля-К, 2008).
  8. Телия, В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты (Языки русской культуры, 1966).
  9. Черемисіна, Г.О. «Кельтороманський субстрат сучасного англійського лінгвокультурного простору.» Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Філологія 10 (2014), доступ www.vestnik-phylology.mgu.od.ua.archive

Завантаження

Опубліковано

2023-01-17

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>