ПЕРЕКЛАД АВТОРСЬКИХ ПОРІВНЯНЬ В ТВОРАХ П. Г. ВУДХАУЗА

Автор(и)

 • Анжела Болдирева кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Міністерство освіти і науки України) 65058, м. Одеса, вул. Французький бульвар 24/26

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.01

Ключові слова:

порівняння, авторське образне порівняння, об’єкт порівняння, суб’єкт порівняння, ознака порівняння, переклад, еквівалентність перекладу

Анотація

У запропонованій статті розглядається такий стилістичний засіб створення виразності у художньому тексті як порівняння, а саме авторське образне порівняння, а також способи його перекладу. Тут описується структура порівнянь, розглядаються способи їх оформлення в англійській та російській мовах, встановлюються погляди дослідників на передачу образних порівнянь у мові перекладу, аналізується переклад авторських порівнянь, що містяться у фрагментах художнього тексту.

__________

Література

 1. АрнольдИ. В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с.
 2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Искусство, 1958. – 234 с.
 3. ГоликоваЖА. Перевод с английского на русский [= Learn to Translate by Translating from English into Russian]. – М. : Новое знание, 2003. – 287 с.
 4. ГолоюхЛ.В. Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту (на матеріалі сучасної української історичної прози) : Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04. – К., 1984. – 20 с.
 5. Казакова Т.А. Художественный перевод. Теория и практика: Учебник. – СПб.: ООО «ИнЪязиздат», 2006. – 544 с.
 6. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську Навчальний посібник-довідник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 608 с.
 7. КоломейцеваЕ. М., Макеева М. Н. Лексические проблемы перевода с английского языка на русский: Учеб. пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 92 с.
 8. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М. : Международные отношения, 1980. – 168 c.
 9. Рыженкова А.А. Авторские преобразования устойчивых сравнений как объект перевода: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04. – СПб, 2009. – 21 с.
 10. Швед Е.В. Порівняння як засіб експресії в лінгвістичній системі промов у творі Тіта Лівія “Історія” // Проблеми романо-германської філології: Зб. наук. пр. – Ужгород: Вид-во УжДУ, 1999. – С. 55-60.
 11. Kukharenko V. A. A book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. – 160 p.

Джерельна база

 1. 1Wodehouse P. G. Carry on, Jeeves. – Moscow : Jupiter -Inter, 2004. – 236 p.
 2. Вудхаус П.Г. Так держать, Дживс! – М. : АСТ Москва Хранитель, 2008. – 350 с.
 3. Мизинина И.Н, Тюрина Т. А. Выразительные средства языка (справочное пособие) – М. : ООО Н – ПРО, 2006. – 108 с.
 4. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.

Завантаження

Опубліковано

2023-02-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Болдирева, А. (2023). ПЕРЕКЛАД АВТОРСЬКИХ ПОРІВНЯНЬ В ТВОРАХ П. Г. ВУДХАУЗА. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(32), 13-24. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.01

Схожі статті

1-10 з 107

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>