ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ФОРМАЛЬНИЙ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОДИНИЦЬ СУБФОНЕМНОГО РІВНЯ В СТРУКТУРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Автор(и)

 • Роман Васько РЕКТОР, доктор філологічних наук, професор кафедри германської і фіно-угорської філології Київський національний лінгвістичний університет (Міністерство освіти і науки України) 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.34.01

Ключові слова:

фонологічна теорія, синхронія і діахронія, синтагматика і парадигматика, розк-ладність фонеми, диференційна (дистинктивна) ознака, субфонемний рівень, ієрархія мовної структури, комутаційна перевірка

Анотація

Стаття присвячена аналізу доробку до фонологічної теорії чотирьох шкіл структурної лінгвістики: (і) Празького лінгвістичного гуртка, найголовнішим досягненням якого було створення М. С. Трубецьким детального й цілісного вчення про звуковий склад мови (фонології); (іі) Французької школи функціональної лінгвістики, представник якої А. Мартіне розробив принципи діахронічної фонології і процедуру ідентифікації фонем, між якими необхідна певна фонетична дистанція; (ііі) Американської лінгвістичної школи Л. Блумфільда та Е. Сепіра, від якої беруть свій початок дві гілки американської лінгвістики – дескриптивізм, найважливішим теоретичним відкриттям якого було вчення про ієрархічність мовної структури – від нижчих рівнів до вищих, і генеративна лінгвістика Н. Хомського та його послідовників, які, зберігши ідею ієрархії, змінили її вектор на протилежний – мовлення породжується від вищих рівнів до нижчих; (іv) Копенгагенської глосематики, яка визначає фонему як одиницю плану вираження, що як елемент чистих відношень маніфестується в звуках, але сама по собі не містить нічого фізичного, а для ототожнення й розмежування мовних одиниць використовувалася комутаційна перевірка. Діяльність цих чотирьох шкіл структурної лінгвістики завершилося створення фонології.

_______________

Література

 1. Блумфильд, Л. Язык (Москва, Прогресс, 1968), 606.
 2. Виноградов, В. А. «Озперанд [ас΄п΄ирáнт]. К проблеме гиперфонемы.» Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского (1971): 96-105.
 3. Ельмслев, Л. «Пролегомены к теории языка.» Новое в лингвистике 1 (1960): 264-389.
 4. Жирмунский, В. М. История немецкого языка, 5-ое изд., пересмотр. и исправл (Москва, Высшая школа, 1965), 408.
 5. Иванов, Вал.Вас. Историческая фонология русского языка (Москва, Просвещение, 1968), 354.
 6. Князев, С. В. «О некоторых фонологических единицах в русском языке.» Международный конгресс «Русский язык: исторические судьбы и современность» (г. Москва, 13 – 16 марта 2001 г., Секция “Фонетика и фонология русского языка”): 236-237.
 7. Крупаткин, Я. Б. «К историко-фонологическим реконструкциям (Комбинаторные варианты и причинность).» Іноземна філологія 3 (1965): 7-12.
 8. Кузьменко, Ю. К. «Факторы фонологической эволюции скандинавских языков.» Автореф. дис. д-ра. филол. наук, Ленинград, 1984.
 9. Леви-Стросс, К. Структурная антропология, перевод с франц. под ред. и с прим. Вяч. Вс. Иванова (Москва, ЭКСМО-Пресс, 2001), 512.
 10. Мартине, А. Принцип экономии в фонетических изменениях. Проблемы диахронической фонологии, перевод с франц. под ред. и со вступ. ст. В. А. Звегинцева (Москва, Изд-во иностранной лит-ры, 1960), 262.
 11. Мартине, А. Основы общей лингвистики, перевод с франц. В. В. Шеворошкина, под ред. и со вступ. ст. В. А. Звегинцева, 2-е изд. (Москва, Эдиториал УРСС, 2004), 224.
 12. Мейе, А. Основные особенности германской группы языков, перевод с 5-го франц. изд. (Москва, Изд-во иностр. лит-ры, 1952), 168.
 13. Панов, М. В. Русская фонетика (Москва, Просвещение, 1967), 438.
 14. Плоткин, В. Я. Динамика английской фонологической системы (Новосибирск, Зап.-Сиб. книжное изд-во, 1967), 169.
 15. Плоткин, В. Я. «О первичной фонологической единице.» Грамматические и фонетические исследования по германским языкам (1977): 138-168.
 16. Сидоров, В. Н. «О Московской фонологической школе.» Развитие фонетики современного русского языка: фонологические подсистемы (1971): 7-19.
 17. Солнцев, В. М. Язык как системно-структурное образование (Москва, Наука, 1977), 342.
 18. Сравнительная грамматика германских языков [в 4-х т.] (Москва, Изд-во АН СССР). Т. I (1962), 204; T. II (1962), 402; T. III (1963), 456; T. IV (1966), 496.
 19. Стеблин-Каменский, М. И. «Сущность германских передвижений согласных.» Вестник ЛГУ вып. 4, № 20 (1961): 102-108.
 20. Сэпир, Э. «Язык.» Избранные труды по языкознанию и культурологии (2002): 223-247.
 21. Трубецкой, Н. С. Основы фонологии (Москва, Изд-во иностранной лит-ры, 1960), 372.
 22. Шаумян, С.К. Проблемы теоретической фонологии (Москва, АН СССР, 1962), 194.
 23. Щерба, Л. В. «О трояком аспекте языковых явлений и об єксперименте в языкознании.» Языковая система и речевая деятельность, авт. Щерба Л. В., под ред. Л. Р. Зиндера и М. И. Матусевич, 2-е изд. стереотипное (Москва, Эдиториал УРСС, 2004): 24-39.
 24. Akamatsu, T. Essentials of Functional Phonology (Louvain-La-Neuve, Peeters, 1992), 191.
 25. Alonso, A. «Notas de fonemática.» Estudios lingüísticos: temas españoles (Madrid, Gredos, 1982): 237-259.
 26. Basbøll, H. The Phonology of Danish (New York, Oxford University Press, 2005), 596.
 27. Benediktsson, H. «The Proto-Germanic Vowel System.» To honour Roman Jakobson: Essays on the occasion of his birthday 1 (The Hague – Paris, Mouton, 1967): 174-196.
 28. Bloch, B. «A Set of Postulates for Phonemic Analysis.» Language24, № 1 (1948): 3-46.
 29. Bloomfield, L. «A Set of Postulates for the Science of Language.» Language 2 (1926): 153-164.
 30. Bloomfield, L. Language (New York, Holt, Rinehart & Winston, 1933), 564.
 31. Fischer-Jørgensen, E. The Commutation Test and Its Application to Phonemic Analysis (Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1956), 12.
 32. Fischer-Jørgensen, E. Trends in Phonological Theory. A Historical Introduction. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhagen, XXVII (Copenhagen, C. A. Reitzel, 1995), 475.
 33. Greenberg, J. H. «Synchronic and Diachronic Universals in Phonology.» Language, 42, № 2 (1966): 508-517.
 34. Harris, Z. S. Methods in Structural Linguistics (Chicago, University of Chicago Press, 1951), 384.
 35. Harris, Z. S. Spanish Phonology (Cambridge, MA: M.I.T Press, 1969), [xiii] + 218.
 36. Haugen, E. The Scandinavian Languages. An Introduction to their History (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1976), 507.
 37. Haugen, E. Scandinavian Language Structures. A Comparative Historical Survey (Tűbingen, Max Niemeyer Verlag, 1982), 225.
 38. Hjelmslev, «Omkring sprogteoriens grundlæggelse.» Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af Universitetets aarfest, November, 1943 (København, Akademisk Forlag, 1943): 3-113.
 39. Hjelmslev, L. «La stratification du langage.» Word, Vol.10 (1954): 163-188.
 40. Hjelmslev, L. a) Ensayos lingüísticos (Madrid, Gredos, 1972), 358.
 41. Hjelmslev, L. b)Sprogsystem og Sprogforandring (København: Naturmetodens Sproginstitut; Nordisk Sprog–og–Kulturforlag, 1972),
 42. Hockett, Ch.F. «A System of Descriptive Phonology.» Language, Vol. 18 (1965): 3-21.
 43. Hockett, Ch. F. A Manual of Phonology. Indiana University Publications in Anthropology and Linguistics. Memoir II (Baltimore, MD., Waverly Press; Indiana University Press, 1955),
 44. Hockett, Ch. F. «Linguistic Elements and Their Relations.» Language, 37, № 1 (1961): 29-53.
 45. Hockett, Ch. F. «Sound Change.» Language,41, № 2 (1965): 185-204.
 46. Hockett, Ch. F. Language, Mathematics and Linguistics (The Hague, Mouton, 1967), 243.
 47. Hockett, Ch. F. «Two Fundamental Problems in Phonemics.» Phonological Theory: Evolution and Current Practice, ed. V. B. Makkai (New York, Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1972): 200-210.
 48. Hogg, R. M. «Phonology and Morphology.» The Cambridge History of the English language. Vol. I. The Beginnings to 1066. General ed. R. M. Hogg (Cambridge, Cambridge University Press, 1994): 67-167.
 49. Jakobson, R. «Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze.» Selected Writings, Vol. 1: Phonological Studies, 2nd expanded ed. (The Hague; Paris, Mouton, 1971): 328-401.
 50. Jakobson, R. «Principes de Phonologie Historique.» Selected Writings, Vol. 1: Phonological Studies, 2nd expanded ed. (The Hague; Paris, Mouton, 1971): 202-220.
 51. Jakobson, R. «Remarques sur l’évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves.» Selected Writings, Vol. 1: Phonological Studies, 2nd expanded ed. (The Hague; Paris, Mouton, 1971): 7-116.
 52. Jakobson, R., Waugh, L. The Sound Shape of Language. Assisted by Martha Taytor, 2nd (Berlin; New York; Amsterdam, Mouton de Gruyter, 1987), 335.
 53. Jones, D. An Outline of English Phonetics, 9th (Cambridge, Heffer, 1972), 376.
 54. Kristoffersen, The Phonology of Norwegian (Oxford, Oxford University Press, 2000), 366.
 55. Lehmann, W. P. Language: An Introduction (New York, Random House, 1983), 241.
 56. Lévi-Strauss,  Structural Anthropology in 2 vol., (New York, Basic Books, 1976): Vol.I, 398 p.; Vol. II, 372.
 57. Martinet, A. Phonology as Functional Phonetics (London, Geoffrey Cumberlege; Oxford University Press, 1950), 40.
 58. Martinet, A. «Substance phonique et traits distinctifs.» Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, № 53 (1958): 72-85.
 59. Martinet, A. Évolution des Langues et Reconstruction (Paris, Presses Universitaires de France, 1975), 264.
 60. Nida, E. A. Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures (The Hague, Mouton, 1975), 272.
 61. The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages,I, II, ed. by O. Bandle et al. (Berlin; New York: Walter de Gruyter): Vol. I (2002): 1-1057; Vol. II (2005): 1058-2208.
 62. de Saussure F. Course in General Linguistics (New York; Toronto; London, McGraw-Hill Book Company, 1959), 240.
 63. Skautrup, P. Det danske sprogs historie. Nærværende 2 oplag (1968) (København, Gyldendalske boghandel Nordisk Forlag):I: Fra guldhornene til Jyske Lov, 352; Bd. II: Fra unionsbrevet til Danske Lov, 455; Bd. III: Fra Holbergs komedier til H. C. Andersens eventyr, 481; Bd. IV: Fra J. P. Jacobsen til Johs. V. Jensen, 342; Bd. V: Register (1970), 360.
 64. Swadesh, M. La lingüística como instrumento de la historia (Mexico, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1960), 35.
 65. Trager, G. L. Language and Languages (San-Francisco: Chandler Pub. Co., 1972), 378.
 66. Trnka, B. «From Germanic to English. A Chapter from the Historical English Phonology.» Recueil Linguistique de Bratislava, №1 (1948): 139-149.
 67. Twaddell, W. F. «On Defining the Phoneme.» Readings in Linguistics (Chicago; London, The University of Chicago Press, 1958): 55-80.
 68. Vachek, J. «Phonemes and Phonological Units.» Travaux du Cercle Linguistique de Prague VI (Prague, 1936): 235- Reprinted in A Prague School Reader in Linguistics compiled by J. Vachek, 1st ed. (Bloomington, Indiana University Press, 1964): 143-149.
 69. Vennemann, Th. «The Phonology of Gothic Vowels.» Language, Vol. 47, № 1 (1971): 90-132.

Список лексикографічних джерел

 1. Althochdeutsches Wörterbuch. Analyse der Wortfamilienstrukturen des Althochdeutschen, zugleich Grundlegung einer zukünftigen Strukturgeschichte des deutschen Wortschatzes von Jochen Splett (Berlin; New York, Walter de Gruyter, 1993): Band I,1:Einleitung; Wortfamilien A – L, 578; Band I,2: Wortfamilien M – Z, 662; Band II: Präfixwörter; Suffixwörter; Alphabetischer Index,
 2. Altnordisches etymologisches Wörterbuch von Jan de Vries, Zweite verbesserte Auflage (Leiden; Boston; Köln, Brill, 2000),
 3. An Anglo-Saxon Dictionary. Based on the Manuscript Collections of Joseph Bosworth, edited and enlarged by T. Northcote Toller (1997), 1302, Supplement by T. Northcote Toller (1995), 753, Enlarged Addenda and Corrigenda by Alistair Campbell to the Supplement by T. Northcote Toller (Oxford, Clarendon Press, 1995), 68.
 4. Føroysk-Donsk Orđabók av M.A.Jacobsen, Chr. Matras. 2 útgáva (Tórshavn, Føroya Fróđskaparfelag) (1961), 521; Føroysk-Donsk Orđabók av M. A. Jacobsen, Chr. Matras. Supplementsbind (1974),
 5. Die Gotische Bibel. Herausgegeben von W. Streitberg, Band 2, Gotisch-Griechisch-Deutsches Wörterbuch, 6 Auflage (Heidelberg, Universitätsverlag, C. Winter, 2000), 180.
 6. A Gothic Etymological Dictionary by Lehmann Winfred P. Based on the 3rd. edition of Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache by Sigmund Feist (Leiden, E. J. Brill, 1986), 712.
 7. Gotisches Wörterbuch von G. Köbler (Leiden, E. J. Brill, 1989), 716.
 8. An Icelandic-English Dictionary by Richard Gleasby, revised, enlarged and completed by Gudbrand Vigfusson. Second ed. with supplement by Sir William A.Craigie – Oxford: Clarendon Press, 2003. – 833.
 9. A Middle-English Dictionary Containing Words Used by English Writers From the Twelfth to the Thirteenth Century by F. H. Stratmann. A New Ed. Re-arranged, Revised, and Enlarged by H. Bradley (Oxford, Clarendon Press, 1967), 708.
 10. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer. Mit einer Einleitung von Kurt Gärtner. Bnd. I: Wortfamilien A –M. – 2262 S.; Bnd. II. Wortfamilien N – U. – 2050 S.; Bnd.III. Wortfamilien V/W – Z. – 1226 + 406. – Stuttgart: S.Hirzel, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1992.
 11. Old Frisian Etymological Dictionary by D. Boutkan, S. Siebinga. Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series 1 (Leiden; Boston, E. J. Brill, 2005), 598.
 12. Ordbog Til Det Ældre Danske Sprog (1300 – 1700) af Otto Kalkar i 6 Bind1: A – F + Tillæg og Rettelser, 838 + 65; Bnd. 2: G – L, 895; Bnd. 3: M – S, 908; Bnd. 4: S – Ø, 1018; Bnd. 5: A – Ø, 1222 (København, H. H. Theiles Bogtrykkeri, 1881– 1918); Bnd. 6: Kilder og Hjælpemidler. Efterskrift, 262 (København, Akademisk Forlag, 1976).
 13. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger zerstreuter Überreste des Gotischen von Sigmund Feist. Dritte neubearbeitete und vermehrte Auflage (Leiden,J. Brill, 1939), 710.

Завантаження

Опубліковано

2023-02-09

Номер

Розділ

Статті

Схожі статті

1-10 з 182

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>