ОСОБЛИВОСТІ МЕКСИКАНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ГАСТРОНОМІЧНИХ СИМВОЛІВ

Автор(и)

 • Каріна Драч студентка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Шевченка 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.35.15

Анотація

У статті розглядаються національні гастрономічні символи мексиканців та їх особливе значення у культурній та мовній картинах світу з метою проведення етимологічного, лінгвокультурологічного та концептуального аналізу значень лексичних та фразеологічних одиниць-символів. Об’єктом дослідження є мексиканські національні гастрономічні символи як предмет відображення гастрономічної картини світу мексиканців. У статті обґрунтовується роль національних гастрономічних символів та варіативність їх відображення у мові, акцентується на тому, що мова символів є універсальною мовою культури, що виражає її специфічні особливості. Автор використовує описовий метод дослідження з елементами зіставного і діалектичного аналізу для комплексного вивчення мексиканських національних гастрономічних символів, визначаючи їх семантичні та культурологічні особливості. Практичний матеріал, представлений у цій статті, відібраний за допомогою методу суцільної вибірки. Особливу увагу автор приділяє семантиці гастрономічних символів, їх культурним конотаціям та засобам вербалізації. Використання результатів даної роботи можливо у лінгвокраїнознавчій практиці, у дослідженні питань пов’язаних з національно-культурними особливостями мексиканського варіанту іспанської мови, а також у вивченні певних аспектів міжкультурної комунікації. Національні гастрономічні символи характеризуються найбільшою кількістю асоціацій у мовній свідомості мексиканців та широким діапазоном смислів.

______________

Література

 1. Алефиренко, Н. Ф. «Синергетика культурного концепта и знака в системе языка и тексте.» Культурные аспекты в языке и тексте (Белгород, 2005): 8–21.
 2. Барт, Р. Система моды. Статьи о семиотике культуры (Москва, Изд-во имени Сабашниковых, 2003), 511.
 3. Березович, Е. Л. Язык и традиционная культура (Москва, Индрик, 2007), 600.
 4. 4Гудков, Д. Б. «Единицы кодов культуры: проблемы семантики.» Язык, сознание, коммуникация 26 (2004): 39–50.
 5. Ковшова, М. Л. «Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультурологический аспект).» (Дис. д-ра филол. наук, Москва, 2009), 654.
 6. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций (Москва, ИТДГК «Гнозис», 2002), 284.
 7. Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство, 2-е изд., испр. (Москва, Искусство, 1995), 320.
 8. Лотман, Ю. М. «Внутри мыслящих миров.» Семиосфера (Санкт-Петербург, 2001): 150–390.
 9. Пименова, М. В. «Коды культуры и проблемы классификации концептов.» Язык. Текст. Дискурс 5 (2007): 79–85.
 10. Телия, В. Н. «О феномене воспроизводимости языковых выражений.» Язык. Сознание. Коммуникация 30 (2005): 4–42.
 11. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация (Москва, Слово/ Slovo, 2008), 264.
 12. Чеснокова, О. С. «Испанский язык в Мексике: языковая картина мира.» Монография (Москва, Изд-во РУДН, 2006), 238.
 13. Юрина, Е. А. «Образный строй языка как лингвокогнитивный феномен и лексико-фразеологические средства его экспликации.» Фразеология и познание (Белгород, 2010): 289–294.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-20

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>