ЗАСОБИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЕМОТИВНОГО КЛАСУ СЛІВ

Автор(и)

  • Олена Кульчицька асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівський Національний Університет імені Івана Франка (Міністерство освіти і науки України) 79000, м. Львів, вул. Університетська 1

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2019.35.10

Анотація

Стаття присвячена аналізу маніфестації пейоративної лексики у сучасному американському романі С. Майєр. Актуальність теми зумовлена необхідністю та важливістю вивчення пейоративності із позицій антропоцентризму, адже пейоративний пласт лексики стрімко розвивається і вимагає аналізу та дослідження з різних позицій, недостатньо вивчений емотивний компонент та категорія оцінки у пейоративах. Пейоративи – це лексеми, які володіють негативною, емоційно-навантаженою експресивною оцінністю, та створюють передумови до досягнення ілокутивної мети; вони належать до зниженого стилю, володіють синонімом в пласті нейтральної лексики, володіють денотативним та конотативним компонентами значення, мають здатність до зміни оцінного знака, володіють умовно-істинним та умовно-вживаним вимірами одночасно, контекстуально обумовлені. Лексеми, пейоративне значення яких є денотативно зафіксованим, класифікуються як абсолютні. Пейоративи, значення яких не є лексикографічно зафіксованими, вважаємо релятивними. Поле пейоративів складається із ядра, ближньої та віддаленої периферії. Усі засоби віддаленої периферії слугують інтенсифікаторами експресивності пейоративного значення. На семантичному рівні пейоративи функціонують як метафора, епітет, оксюморон, гіпербола, літота, метонімія, порівняння, іронія та сарказм, на синтаксичному рівні вони інтегровані у питальні конструкції, інверсію, синтаксичну редукцію, стилістичні повтори, антитезу та гру слів. Ступінь експресивності пейоративного значення вимірюється за допомогою шкали Лікерта, показниками якої є наявність таких елементів: пунктуація, семантико-стилістичні засоби, синтактико-стилістичні засоби, графічні символи, авторські оказіоналізми та структура adj/adv + n. Проведений прагматичний аналіз дозволяє стверджувати, що пейоративи є потенційно-маніпулятивним засобом.

____________________

Література

  1. Иванов, Л. Текст научной дискуссии: дейксис и оценка (Москва, НИП "2Р", 2003), 206.
  2. Коваленко, Е. «Языковая актуализация пейоративной оценки (на материале английского языка).» (Дисс. канд. филол. наук, Барнаул, 2006), 189.
  3. Турецкова, И. «Средства интенсификации пейорации в контексте.» VIII Международная научно-практическая конференция «Филология и культорология: современные проблемы и перспективы развития» (Оренбург, 2014).
  4. Havryliv, O. Verbale Aggression. Formen und Funktionen am Beispiel des Wienerischen (Frankfurt am Main u. a., Peter Lang, 2009): 198.
  5. StephanieMayer. Collection of novels.
  6. Technau, B. The meaning and use of slurs: An account based on empirical data (Amsterdam; Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2016): 204–298.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-19

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>