ФРАНЦУЗЬКА ЕНАНТІОСЕМІЯ: ВІД ЛАТИНИ ДО СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

 • Ірина Смущинська доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені Миколи Зерова Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14
 • Емілія Ніколаєску старший викладач кафедри східноєвропейських мов Національна академія Служби безпеки України (Служба безпеки України) 03066, м. Київ, вул. М. Максимовича, 22

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.42.10

Ключові слова:

полісемія, енантіосемія, енантіолексема, семантика, біполярність, іронія, контекст

Анотація

У статті аналізуються види, джерела і особливості походження сучасної французької енантіосемії. Звертається увага на шляхи і причини її появи у французькій мові. Аналіз матеріалу дозволив виокремити різні види енантіосемії, перш за все, мовна – мовленнєва, семантична – емоційно-оцінна, лексична – фразеологічна, синхронічна – діахронічна; денотативна – конотативна тощо. Встановлено, що основними причинами розвитку енантіосемії є як екстралінгвістичні, так і лінгвістичні фактори: когнітивні механізми людської діяльності, суперечливість самого об’єкта пізнання, критичне осмислення дійсності, «психічна» амбівалентність, культурний переворот тощо. Джерелами енантіосемії є лексика різних прошарків: розмовні звертання та слова-характеристики, вигуки, суспільно-політичні чи соціокультурні поняття, нейтральна лексика, що може отримати позитивну чи негативну конотацію, гіперболи, перифрази, оксюморони тощо, що працюють на створення іронічного ефекту.

__________

Література:

 1. Балли, Ш. Французская стилистика, 3-е изд. (Москва: Либроком, 2009), 384.
 2. Будагов, Р. А. Человек и его язык (Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1974),
 3. Булаховский, Л. А. Введение в языкознание (Москва: Учпедгиз, 1953), 178.
 4. Виноградов, В. В. «Основные типы лексических значений слова.» Вопросы языкознания5 (1953): 3–29.
 5. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты: энциклопедический словарь-справочник (ВСРЯ), под. ред. А. П.Сковородникова (Москва: Флинта, 2005),
 6. Горелов, И. Н. «Энантиосемия как столкновение противоречивых тенденций языкового развития.» Вопросы языкознания4 (1986): 86–96.
 7. Жаркова, Е. Х. «Энантиосемия лексико-грамматического и словообразовательного типа в кругу смежных явлений:на материале имен существительных русского языка.»(Дис. канд. филол. наук,Москва,1988),
 8. Іващенко, В. Л. «Енантіосемія в лексикографічній ієрархії лінгвістичних термінопонять.» Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна» (2009): 164–174.
 9. Москвин, В. П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Терминологический словарь-справочник (Москва: Едиториал УРСС, 2004),
 10. Скиба, Ю. Г. «К вопросу о так называемое антонимической омонимии в славянских языках.» Вопросы истории и философии восточно-славянских языков. Сер. ФН, т. 31. вып. 7 (1958): 42–57.
 11. Соколов, О. М. «Про дієслівну енантиосемію в російській та болгарській мовах.»Проблеми слов’янознавства21 (1980): 90–97.
 12. Федоренко, Т. О. «Джерела енантіосемії в українській мові на загальномовному тлі.» Українська мова2 (2010): 60–75.
 13. Цоллер, В.Н. «Эмоционально-оценочная энантиосемия в русском языке.» Филологические науки 4 (1988): 79–80.
 14. Червоножка, В. С. «Енантіосемія в сучасній болгарській мові.» Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ, 2002.
 15. Червоножка, В. С. «Причини появи енантіосемії в сучасній болгарській мові.» Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки 18 (2000): 56–63.
 16. Шанский, Н.М. Лексикология современного русского языка, 4 изд. (Москва: Либроком, 2009),
 17. Шерцль, В. І. «О словах с противоположными значениями (или о так называемой энантиосемии).» Филологические записки, вып. 5–6 (1883): 1–39, вып. 1 (1884): 42–84.
 18. Cardinal, M. La clé sur la porte (Editions Grasset & Fasquelle, 1972), 246.
 19. Marouzeau, J. Précis de stylistique française (Paris: Masson et Cie, 1969),
 20. Petit Robert (Paris: Le Robert, 1987),

Завантаження

Опубліковано

2023-02-24

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Смущинська, І., & Ніколаєску, Е. (2023). ФРАНЦУЗЬКА ЕНАНТІОСЕМІЯ: ВІД ЛАТИНИ ДО СУЧАСНОСТІ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(42), 93-105. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.42.10

Схожі статті

1-10 з 38

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.