ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУ MONARQUÍA ESPAÑOLA В XVI-XX СТОЛІТТЯХ

Автор(и)

 • Наталія Попова Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.13

Ключові слова:

національно-маркований концепт, синхронно-діахронний аналіз, національна концептосфера, прототипне ядро, понятійна складова, асоціативність, ціннісний компонент

Анотація

Статтю присвячено синхронно-діахронному аналізу іспанського національно-маркованого концепту MONARQUÍA ESPAÑOLA, котрий посідає важливе місце в національній концептосфері та тісно пов'язаний з різними сферами життя іспанського суспільства. Понятійна, аксіологічна та асоціативна складові досліджуваного концепту постійно підлягали модифікаціям протягом XVI-XX століть, зумовлюючи еволюцію прототипного ядра. Зміна ядерних категорій у різні історичні епохи та міграція приядерних і периферійних елементів концепту визначили вектори його розвитку, серед яких зміна сутності монархії, її тенденція до пристосування до потреб суспільства та її символічність у свідомості іспанського народу. Асоціативні зв’язки концепту активно провокували зміни набору прототипних ядерних категорій, що призвело до зрушень у сприйнятті й мовному відображенні досліджуваного концепту. У мовній картині світу Іспанії розвиток концепту MONARQUÍA ESPAÑOLA репрезентується значною кількістю лексичних одиниць-вербалізаторів концепту, метонімічними та метафоричними перенесеннями, що поступово розширювали своє значення, пареміями, які акумулюють національно-аксіологічний зміст концепту та містять у собі значну кількість потенційних актуалізацій, а також мікротекстами, у яких актуалізуються вагомі для кожної епохи концептуальні ознаки, такі як absoluta, católica, respetada (XVI-XVII ст.), reformista (XVIII ст.), liberal (XIX ст.), parlamentaria, representativa, democrática (XX ст.). Динаміка історичного розвитку досліджуваного концепту свідчить про постійне збільшення гнучкості його ядерних категорій, що корелює з суспільно-політичними та морально-етичними установками іспанського суспільства.

__________

Література

 1. Попова Н.М. Трансформація оцінності національно-маркованого концепту “fe” у мовній картині світу Іспанії / Наталія Миколаївна Попова // Проблеми семантики слова, речення та тексту / Відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – Вип. 30. – К., 2013. – С. 432–439.
 2. Скробот А. І. Національно-культурна специфіка іспанських паремій з анімалістичним компонентом / Алла Іванівна Скробот // Проблеми семантики слова, речення та тексту / Відп. Ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – Вип. 33. – 2014. – С. 186–193.
 3. Хохлова В. А. Национально-культурная семантика топонимической фразеологии в английском и украинском язиках / В. А. Хохлова // Science and Education a New Dimension, 2014. – Philology, II (4). – Issue : 24, 2014. – P. 63–66.
 4. GeeraertsD. Diachronic prototype semantics. A contribution to Historical Lexicology / Dirk Geeraerts. – Oxford : Clarendon Press, 1997. – 207 р.
 5. GeeraertsD. Prospects and problems of prototype theory / Dirk Geeraerts // Diacronia / Ed. Francisc Gafton. – Issue 4. – Iasi : Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, 2016. – 16 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.diacronia.ro
 6. Ruiz de MendozaF. Cognitive and pragmatic aspects of metonymy / Francisco Ruiz de Mendoza // Metaphor and Metonymy at the Crossroads / Ed. Antonio Barcelona. – Berlin – New York : Walter de Gruyter, 2003. – P. 161-178.

Джерельна база

 1. ColmeiroM. Introducción a las cortes de los antiguos reinos de León y Castilla (1884) / Manuel Colmeiro. – Alicante : Universidad de Alicante, 2003. – 959 p.
 2. Corpus diacrónico del español (CORDE). Real Academia Española. Available at: http://www.rae.es. (accessed 8-20.01.2018).
 3. Diccionario de la lengua española de RAE. Edición tricentinario, 2017. Available at: http://dle.rae.es (accessed 21.01.2018).
 4. Elliott J. H. España en Europa: Estudios de historia comparada: escritos seleccionados / John Huxtable Elliott. – Valencia : Universitat de València, 2002. – 286 p.
 5. FeijooB J. Cartas eruditas (1742) / Benito Jerónimo Feijoo. – Madrid : Alianza Editorial, 1984. – 313 p.
 6. Palafox. Obras Sobre los conceptos (1762) / Palafox. – Tomo X. – Valencia : Universitat de València, 1997. – 294 p.

Опубліковано

2023-02-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Попова, Н. (2023). ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУ MONARQUÍA ESPAÑOLA В XVI-XX СТОЛІТТЯХ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(32), 129-139. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.13

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.