ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ ВИМІР ДИСКУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ США

Автор(и)

 • Олена Дячук кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасних європейських мов Університет державної фіскальної служби України (Міністерство фінансів України) вул. Університетська, 31 м. Ірпінь, Київська обл., Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2020.38.05

Анотація

Стаття присвячена дослідженню вербальних і невербальних знаків, які формують лінгвосеміотичний вимір дискурсу соціальної реклами, що сприяє правильному сприйняттю послання цільовою аудиторією і підсилює його запам'ятовування. Від вибору вербального та невербального компонентів та їх взаємодії і залежить комунікативна ефективність дискурсу соціальної реклами. У дискурсі соціальної реклами для досягнення максимального ефекту від повідомлення активно використовують різні засоби художньої виразності. Найчастіше сенс рекламного повідомлення виражено сукупністю вербальних і невербальних знаків. Візуальні й аудіальні компоненти дискурсу соціальної реклами, які використовують у тісному взаємозв'язку з її вербальними компонентами, сприяють ефективності рекламного повідомлення. Вони регулярно виконують інформативно-експресивну функцію, функцію впливу. Проте саме вербальний текст дозволяє "вибрати правильний рівень сприйняття та розуміння інформації". Уважають, що дискурс соціальної реклами, який супроводжується зображенням, музичним або іншим звуковим оформленням, краще впливає на адресата. Рекламне повідомлення можна розглядати як соціально й естетично значущий дискурс з його цілісністю, взаємопов’язаністю його елементів і формально-змістовною єдністю. Дискурс соціальної реклами звертається до гуманістичних цінностей людей, привертає до себе увагу і викликає інтерес, інколи неестетичними засобами, тому що прагне змінити ставлення суспільства до проблеми, викликати потрібну реакцію і досягти трансформації поведінки.

____________

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреева,Г. М. Психология социального познания (Москва, Аспект Пресс, 2000),
 2. Бове, К. Л., Аренс, У. Ф. Социальная реклама (Тольятти, Довгань, 1995),
 3. Борботько,В. Г. Принципы формирования дискурса: от психолингвистики к лингвосинергетике, 4-е изд. (Моссква, Либоком, 2011),
 4. Бороздина, Г. В. Психология делового общения: учебное пособие (Москва, ИНФРА-М, 2000),
 5. Буряковкая,В. А., Шейгал, Е. И. Лингвокультурология : языковая репрезентация этноса : учеб.-метод. пособие к спецкурсу для студ. фак-тов иностр. яз. (Волгоград, Перемена, 2002),
 6. Вежбицка, А. Понимание культур через посредство ключевых слов (Москва, Языки славянской культуры, 2001),
 7. Дячук, О.В. «Емотивний простір соціальної реклами.» Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 1–3 квіт. 2015 р.) (Київ, Вид. центр КНЛУ, 2015): 119-121.
 8. Зимбардо, Ф., Ляйппе, М. Социальное влияние (Санкт-Петербург, Питер, 2001),
 9. Каримова,О. И. «Гендерный и лингвокультурный аспекты социальной рекламной коммуникации: экспериментальное исследование.» (Дис. канд. филол. наук, Ульяновск, 2006),
 10. Ковалевська,Т. Ю. «Впливові домінанти рекламного дискурсу в аспекті нейролінгвістичного програмування.» Записки з романо-германської філології 20: Присвячений 80-річчю проф. Кухаренко Валерії Андріївні (2008): 60–69.
 11. Кутлалиев, А., Попов, А. Эффективность рекламы (Москва, Эксмо, 2005),
 12. Николайшвили,Г. Г.Социальная реклама: теория и практика: учебное пособие (Москва, Аспект Пресс, 2008): 19
 13. Солощук,Л. В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі: монографія (Харків, Константа, 2006),
 14. Adams, T. The Epic of America, 2-nd ed. (New York, Greenwood Press, 1980), 446.
 15. United States Environmental Protection Agency, http:// www3.epa.gov.

Завантаження

Опубліковано

2023-01-11

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>