Подання

Вимоги до публікацій

Надсилати матеріали для публікації на електронну скриньку Збірника zbirnykninako@ukr.net

 • статтю у форматі А4 (Microsoft Word);
 • назву статті та відомості про автора та, у разі наявності, кожного із співавторів (прізвище, ім’я, по батькові, місце перебування, науковий ступінь і вчене звання, посада або навчання в ЗВО, в аспірантурі, докторантурі; поштова адреса (із індексом) місця роботи або навчання, його підпорядкування, телефон та e-mail автора та, у разі наявності, кожного із співавторів двома (українською та англійською мовами) або трьома (українською, іноземною, на якій написано статтю та англійською мовами);
 • дві відскановані рецензії на статтю.

Усі три файли повинні бути прикріплені до одного листа. Назви файлів пишуться тільки латиницею. Наприклад: Ivanenko_article для статті, Ivanenko_details для відомостей про автора, Ivanenko_reviews для рецензій.

Обсяг статті – від 8 сторінок.

Терміни подання

Випуски виходять двічі на рік. Статті до них приймаються для випуску першого півріччя до 15 березня та випуску другого півріччя до – 15 жовтня.

Після подання рукопис статті перевіряється на відповідність вимогам до публікацій; проходить подвійне “сліпе” рецензування, остаточне обговорення й отримує рішення про прийняття до друку чи про відхилення. За наявності зауважень та/або пропозицій Автор повинен доопрацювати статтю або подати до редколегії аргументоване пояснення про незгоду з думкою експертів.

Якщо стаття прийнята до друку в збірнику “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики”, автор повинен внести оплату за публікацію та надіслати сканований варіант чи фотокопію квитанції на електронну адресу редакції Збірника лише тільки після повідомлення про необхідність оплати.

Усі прийняті до друку статті (рецензії) розміщуються на web-сайті Збірника (розділи Поточний випуск; Архів) до виходу паперової версії видання.

Перед поданням статті до редколегії збірника “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики” Автор повинен ознайомитися з Етичною політикою видання і впродовж публікаційного процесу дотримуватися етичних принципів, рекомендованих для авторів.

Згідно з вимогами до фахових видань, текст статті повинен містити:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;
 • формулювання цілей статті (постановку завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Мови публікації – українська, англійська, німецька, іспанська, італійська, новогрецька, французька.

Технічні вимоги до оформлення статей

У статті обов’язковими є розділи, назви яких подаються напівжирним шрифтом:

 • Вступ, який охоплює постановку проблеми, короткий огляд найновіших публікацій з теми дослідження, актуальність, мету, об’єкт та предмет дослідження, наукову новизну, матеріали та методи дослідження.
 • Огляд наукової літератури.
 • Основний зміст.
 • Отримані результати, їх обговорення.
 • Висновки дослідження.
 • Перспективи подальших наукових розвідок.
 • Література та джерельна база дослідження (мовою оригіналу).
 • References.

Структура статті

 • Номер УДК (верхній лівий кут).
 • Поряд з УДК – зазначається розділ, в якому має бути розміщено статтю:
  • Актуальні питання ЗАГАЛЬНОГО МОВОЗНАВСТВА.
  • Актуальні питання ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО І ТИПОЛОГІЧНОГО МОВОЗНАВСТВА.
  • Актуальні питання ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА.
  • Актуальні питання СОЦІОЛІНГВІСТИКИ.
  • Актуальні питання ПСИХОЛІНГВІСТИКИ.
  • Актуальні питання ЛІНГВІСТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ.
  • Актуальні питання ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ.
  • Актуальні питання КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ.
  • Актуальні питання КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ.
  • Актуальні питання ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ.
  • Актуальні питання ЕТНОЛІНГВІСТИКИ.
  • Актуальні питання ЛІНГВОДИДАКТИКИ.
  • Актуальні питання ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА.
  • МАЙСТЕРНЯ МОЛОДОГО ПЕРЕКЛАДАЧА.
 • Назва статті, прізвище, ім’я та по батькові двома або трьома мовами, у разі написання статті іншою іноземною мовою: українською, англійською та мовою статті (вирівнювання по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом Times New Roman 14 пт).
 • Анотації та ключові слова двома або трьома мовами: українською (до 100 слів), англійською (200–250 слів) і, якщо статтю написано іншою мовою, то мовою статті. Вирівнювання за шириною, курсив, Times New Roman 14 пт.
 • Основний текст статті (міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання за шириною, відступ першого рядка – 1,25 см., шрифт – Times New Roman: основний текст – 14 пт; поля: верхнє – 1,9 см., нижнє – 1,9 см., ліве – 1,75 см., праве – 1,75 см). Формат графічних файлів: рисунки повинні бути збережені у форматі jpeg із роздільною здатністю 300 точок на дюйм. Їх необхідно додатково надіслати в окремому файлі.
 • Література (Chicago Style: Notes and Bibliography): література у списку повинна бути розташована в алфавітному порядку (Times New Roman 14 пт). Назви джерел подаються мовою оригіналу.
 • Джерела ілюстративного матеріалу: за нумерацією цей список продовжує список літератури.
 • References (Chicago Style: Notes and Bibliography): список оформлений згідно вимог (Chicago Style: Notes and Bibliography) з транслітерованими кириличними назвами (система транслітерації BGN (Board of Geographic Names). Можна використовувати автоматичні конвертори: http://translit.net/ua/ – для української мови. У квадратних дужках подається переклад назви англійською.

У тексті слід чітко розрізняти дефіс (-) і тире ( – ).

Приклади у тексті друкуються курсивом, для виділення окремих елементів у прикладах використовується підкреслення.

Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, наприклад, [11, c. 8], де номер збігається з порядковим номером джерела у списку літератури; якщо необхідно зазначити кілька джерел, їхні номери відокремлюються крапкою з комою, наприклад, [1; 5; 9].

Під рисунками спочатку повинен бути загальний підпис, а потім пояснення усіх наявних на них цифрових та буквених позначень.

Дотримання Вимог до оформлення статей є обов’язковим.

Положення про авторські права

Автор опублікованої статті має право:

 • використовувати її з навчально-методичною (вища школа) та науково-теоретичною метою (написання дисертації, публікація у складі монографії, підготовка доповідей на конференції тощо);
 • розміщувати її електронний варіант на web-ресурсах відкритого доступу (персональних web-ресурсах; в електронному репозитарії установи, де працює) з обов’язковим покликанням на її першу публікацію.

Положення про конфіденційність

Номери телефонів, які вказують автори публікацій цього Збірника, використовуються виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього Збірника і не передаються третім особам.

Положення про конфіденційність

Номери телефонів, які вказують автори публікацій цього Збірника, використовуються виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього Збірника і не передаються третім особам.